Uchwała WZ Delegatów, 10 III 18 r

 

Uchwała nr 1

Zakładowego Zebrania Delegatów NSZZ „Solidarność”

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

w sprawie składu i liczby członków Komisji Zakładowej.

 

Kraków, 10 marca 2018

 

Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu Jagiellońskiego na mocy §33 pkt 1 i 2  Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność” postanawia:

 

§ 1

 

 W skład Komisji Zakładowej w kadencji 2018-2022 wejdzie Przewodniczący i nie więcej niż 32 członków.

 

§ 2

 

Z tej liczby 14 miejsc Zakładowe Zebranie Delegatów przeznacza dla przewodniczących następujących kół:

 1. Wydział Prawa i Administracji                                          
 2. Wydział Filologiczny                                                         
 3. Wydział Polonistyki                                                            
 4. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej     
 5. Wydział Chemii                                                                 
 6. Wydział Biologii
 7. Wydział Geografii i Geologii
 8. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej               
 9. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii                
 10. Jagiellońskie Centrum Językowe                                       
 11. Biblioteka Jagiellońska                                                       
 12. Administracja Centralna                                                     
 13. Koło Prac. Adm. i Obsługi Kampusu UJ                           
 14. Koło Emerytów.                                                                 

 

    Wymienieni przewodniczący kół wchodzą w skład Komisji Zakładowej na mocy niniejszej uchwały i swojego pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie Komisji Zakładowej.

Zaprzestanie pełnienia funkcji przewodniczącego koła w trakcie kadencji oznacza zwolnienie przez tę osobę miejsca w Komisji Zakładowej, które może być objęte przez nowego przewodniczącego koła na mocy niniejszej uchwały i jego pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie Komisji Zakładowej.

 

§ 3

 

Czternastu członków wybranych zostanie na Zakładowym Zebraniu Delegatów.

 

§ 4

 

Jeśli w kołach:

 1. Wydział Filozoficzny                                                                   
 2. Wydział Historyczny                                                                      
 3. Wydział Matematyki i Informatyki                                    
 4. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych   

w których nie dokonano wyboru przewodniczących kół, w trakcie kadencji przeprowadzone zostaną stosowne wybory to osoby wybrane wejdą w skład Komisji Zakładowej jak w paragrafie 2.

                                                                                                      Przewodniczący Zebrania

 

                                      Tomasz Panz

 

 

Uchwała Walnego Zebrania Delegatów – 10 marca 2018 roku

Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność" UJ postanawia, że w Komisji Zakładowej kadencji 2018-2022 będzie miejsce dla Przewodniczącego i 27 osób.

Z tej liczby 18 miejsc WZD postanawia przeznaczyć dla przewodniczących następujących kół:

1. Wydział Prawa i Administracji Jerzy Serwacki  
2. Wydział Filozoficzny    
3. Wydział Historyczny    
4. Wydział Filologiczny Barbara Suchoń-Chmiel  
5. Wydział Polonistyki Bogusław Dopart  
6. Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Hubert Harańczyk  
7. Wydział Matematyki i Informatyki    
8. Wydział Chemii Barbara Dudek  
9. Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Marek Sawicki  
10. Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Piotr Słowik  
11. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych    
12. Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Tomasz Panz  
13. Jagiellońskie Centrum Językowe Ada Gross - Kołoczek  
14. Biblioteka Jagiellońska Jakub Krzysztonek  
15. Administracja Centralna Ewa Niewitała  
16. Koło Prac. Adm. i Obsługi Kampusu UJ Franciszek Gajewski  
17. Koło Emerytów Wojciech Magdziarz  

18. Wydział Geografii i Geologii                                 Leszek Kowanetz

Wymienieni przewodniczący kół wchodzą w skład Komisji Zakładowej na mocy niniejszej uchwały i swojego pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie KZ.

Zaprzestanie pełnienia funkcji przewodniczącego koła w trakcie kadencji oznacza zwolnienie przez tę osobę miejsca w Komisji Zakładowej, które może być objęte przez nowego przewodniczącego koła na mocy niniejszej uchwały i jego pisemnego oświadczenia złożonego w sekretariacie Komisji Zakładowej.